Apipraktik - web o apiterapii
Apiterapia logo
V NKošíkuKOŠÍK: 0.00 €V Košíku 
doctor
LIBOR MARKO
MUDr. Libor Marko je lekár s celoživotnou praxou v odbore verejné zdravotníctvo a toxikológia. Pôsobil na poste odborného asistenta a vedeckého pracovníka v oblasti rádiobiológie na Lekárskej fakulte v Košiciach i ako expert pre radiačnú ochranu populácie v Prahe. Apiterapiou sa zaoberá už viac než 10 rokov. V tejto oblasti sa vzdeláva a dokonca absolvoval stáž v Rusku, kde je tento smer uznávaný za medicínsky a radí sa k neurologickým vedám.

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.apipraktik.sk

2. Prevádzkovateľom, dodávateľom tovarov a služieb e-shopu www.apipraktik.sk je spoločnosť Etami s.r.o. so sídlom Lipová 1, 066 01 Humenné; Slovenská republika; IČO: 46 484 884; IČ DPH: SK 2820006695; zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Prešov v Odd.: Sa, vložke č.: 25317/P. (ďalej ako Etami s.r.o.)

Email: etami.habura@gmail.com

Prevádzkový čas: Po-Pia 8:00 – 16:00

Prevádzka: Lipová 1, 066 01 Humenné

Príjem objednávok: nonstop

Bankové spojenie: VÚB Banka, IBAN: SK09 0200 0000 0036 2955 9753

3. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby a vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim a súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami, uvedenými na stránke www.apipraktik.sk

4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

5. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane DPH. Prípadné poplatky za dopravné a pod., sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

6. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickú komunikáciu.

Článok II. Objednávka

1. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

2. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

3. Po vytvorení (odoslaní) objednávky zákazník obdrží automatickú emailovú odpoveď s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Odberateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a dodacími podmienkami internetového obchodu. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky a odberateľ je povinný pred dokončením objednávky sa s nimi oboznámiť.

4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok III. Platobné podmienky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a.) Platba na dobierku. K cene objednaného tovaru predávajúci pripočíta poplatok zahŕňajúci prepravné plus poplatok za dobierku 2,99 € vrátane DPH. Tovar na dobierku sa posiela iba v rámci Slovenska.

b.) Platba v hotovosti pri osobnom prevzatí na sklade Etami s.r.o.

c.) Platba kartou alebo na účet na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.

d.) Platba cez Paypal.

Článok IV. Dodacie podmienky

1. Ak je tovar na sklade, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

2. Zásielka obsahuje daňový doklad (faktúru),ktorý zároveň slúži ako záručný list. Pokiaľ nebola faktúra priložená v objednávke, kupujúci si môže faktúru kedykoľvek stiahnuť z automaticky vygenerovanej správy, ktorá mu bola zaslaná pri potvrdení objednávky.

3. Spoločnosť Etami s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

4. Osobný odber tovaru je možný iba po predchádzajúcej dohode a na adrese skladu: Etami s.r.o., Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika.

Článok V. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Expedícia tovaru v rámci Slovenskej republiky - jednotná sadzba prepravného – 2,90€ vrátane DPH.

2. Prepravné náklady do zahraničia sú uvedené na podstránke „Prepravné podmienky“.

3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj iných cenách za tieto služby.

Článok VI. Storno objednávky

1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku. Stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu.

2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov.

Článok VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

2. Spotrebiteľ kontaktuje písomne predávajúceho prostredníctvom mailu etami.habura@gmail.com a uvedie, že odstupuje od zmluvy. V maile uvedie meno kupujúceho, číslo faktúry, dátumu nákupu. Bezodkladne a na vlastné náklady zašle tovar a doklad o zaplatení kúpnej ceny na adresu uvedenú predávajúcim.

3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.

4. V súlade s §7, ods. 6, písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

5. Tovar, ktorý kupujúci vracia na základe odstúpenia od zmluvy nesmie byť zaslaný dobierkou, takýto tovar nebude prevzatý.

Článok VIII. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku ihneď po doručení. V prípade zistenia poškodenia balíka vyhotoví záznam o rozsahu a povahe poškodenia s doručovateľom (kuriérom),alebo poškodený balík nepreberie. O takejto situácii je potrebné okamžité informovanie emailom na etami.habura@gmail.com.

2. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

3. Zákazník je povinný skontrolovať počet balení a tento počet musí byť totožný s počtom uvedeným na prepravnom liste, ktorý podpisuje pri preberaní zásielky.

4. Kupujúci si reklamáciu uplatňuje e-mailom na etami.habura@gmail.com. Reklamácia musí obsahovať meno kupujúceho, číslo faktúry, dátum nákupu, popis zistenej vady a fotodokumentáciu, ak sa z nej dá posúdiť poškodenie. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o kúpe je potrebné zabaliť a poslať na adresu: Etami s.r.o., Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Tovar zaslaný na dobierku nepreberieme.

5. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a.) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b.) doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu alebo doručenie fotodokumentácie, ak predávajúci potvrdí, že takáto fotodokumentácia je na začatie reklamačného konania dostačujúca.

6. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a.) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil, alebo na ktorú bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený,

b.) ak kupujúci neuplatnil svoje právo týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

c.) ak vada tovaru vznikla skladovaním a používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

d.) ak vada tovaru vznikla nevhodným alebo nesprávnym dávkovaním.

7. V prípade výživových doplnkov je expiračná doba uvedená na obale.

8. V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka sa záručná doba neskončí pred uplynutím lehoty vyznačenej na obale označenej ako „Minimálna trvanlivosť do:“.

Spoločnosť Etami garantuje, že výrobky zasielané odberateľom majú odo dňa zaslania expiračnú dobu minimálne 3 mesiace. V prípade kratšej expiračnej doby zásielku odošleme až po súhlase zákazníka.

9. V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru Kupujúcim hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie Kupujúci, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Článok IX. Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky.

2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre účel doručenia tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

4. Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.

Článok X. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 21. 02. 2017.


Slovenský Výrobca

Obchodné podmienky

Prepravné podmienky

Ochrana osobných údajov

Naši obchodní partneri

Dodávatelia

NÁŠ TEAM